Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за електронно управление
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за електронно управление Съвет за електронно управление

Председател/и

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация

Заместник-председател/и

Членове

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Владислав Горанов, министър на финансите
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Петър Иванов, член на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление
Петко Карамочев, член на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление
Стамен Кочков, член на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

Функции

1. Подпомага Министерския съвет при осъществяването на политиката за електронно управление;

2. Задължително съгласува стратегическите документи и политики в областта на електронното управление;

3. Съгласува проектите на секторни стратегии за електронно управление и/или програмите за изпълнението им в контекста на общата стратегия за електронно управление;

4. Координира и контролира синхронизираното изпълнение на секторните стратегии/програми и общата стратегия за електронно управление;

5. При необходимост съгласува прогнозни програмни бюджети на държавните органи, организации и институции, насочени към реализиране на политиката за електронно управление;

6. Съгласува предложения за актуализиране на общата стратегия за електронно управление;

7. Приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар:  Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Секретариат:

  • Дирекция:  "Eлектронно управление", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Лица за контакти:

Виктория Джерманска, тел. 02/9492365, e-mail: vdzhermanska@mtitc.government.bg

Калина Иванова, тел. 02/9492490, e-mail: kgivanova@mtitc.government.bg

Акт за създаване

Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
(Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.)

 

Постановление No. 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

Заповед за определяне на поименния състав на Съвета за електронно управление