Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт

Председател/и

Главен прокурор на Република България

Заместник-председател/и

Членове

председателят на Върховния касационен съд
председателят на Върховния административен съд
главният прокурор
директорът на Националната следствена служба
министър на вътрешните работи
министър на отбраната
министър на финансите
председателят на НСИ

Функции

- методическо ръководство на изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на ЕИСПП;

- съгласуване на дейността на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и на Националния статистически институт във връзка с ЕИСПП.

 

Стратегически цели

Междуведомствения съвет по чл.383, ал. 1 от Закона за съдебната власт осъществява методическото ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността 

Акт за създаване

Съветът е създаден с чл. 383, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Правилник за вътрешната организация на дейността

Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността

Реда за дейността на съвета е уреден в Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

  • Министерство на правосъдието
  • Дирекция “Информационно обслужване и технологии”
  • E-mail: It.Dep@justice.government.bg