Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за закрила на детето
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за закрила на детето Национален съвет за закрила на детето

Председател/и

Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето

Заместник-председател/и

Членове

Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика
д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието
Румен Димитров, заместник-министър на културата
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта
Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца
Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт
Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт
Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
д-р Пламен Попов, директор на Националния център по наркомании
Елка Налбантова, програмен директор на Национална мрежа за детето
Стела Гачевска, изпълнителен директор на Фондация "Конкордия"
Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност
Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация "Промяна"
Георги Симеонов, изпълнителен директор "Надежда и домове за децата-клон България"
Карло Луканов, председател на УС на Фондация „Бащи за отговорно родителство"
Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование
Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация "За Нашите Деца"
доц. д-р Морис Гринберг, председател на УС на Фондация „АСИСТ"
Радомир Славов, председател на Асоциация за детско развитие "чл. 24"
Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, ;
Вера Иванова, председател на Конфедерация за защита правата на децата
Хабибе Расим, председател на Народни читалище "Делиорман-2014"

Функции

Съветът е орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции.

 Съветът:

§     консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето;

§     предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване;

§     дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет;

§     подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето;

§     осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрилата на детето.

 

Акт за създаване

чл. 18 от Закона за закрила на детето

 

Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Постановление на Министерски съвет № 38/2001 г

Правилник за вътрешната организация на дейността

Приет с ПМС № 349 от 20.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 21 Юли 2009г., в съответствие с Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.)

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Заповед № РД-06-4/12.01.2018 г. за определяне състава на НСЗД

График за редовните заседания на Националния съвет за закрила на детето през 2010 г

Протокол от заседание на НСЗД, проведено на 7.10.2010 г.

rezume_NSZD

posledno zasednie_NSZD1

резюме от протокола на заседанието на Националния съвет за закрила на детето, проведено на 11.02.2010 г.

Секретариат

 

Секретариат:

  • Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
  • Дирекция: "Държавната политика за детето", отдел "Координация, сътрудничество и програми"

Лице за контакти: Милена Дянкова

Телефон за контакти: 933 90 42

E-mail: mdiankova_icp@sacp.government.bg