Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за закрила на детето
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за закрила на детето Национален съвет за закрила на детето

Председател/и

Ева Жечева, председател на Държавна агенция за закрила на детето

Заместник-председател/и

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването
д-р Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката
Людмила Елкова, заместник-министър на финансите
Илия Ангелов, заместник-министър на правосъдието
Васил Василев, заместник-министър на културата
Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи
Мая Тодорова, заместник-министър на младежта и спорта
Ангел Величков, заместник-министър на външните работи
Йорданка Лалчева-Кръстева, представител на Националното сдружение на общините в Република България, председател на Общинския съвет – Ботевград;
Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт
Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт
Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Цвета Райчева, директор на Националния център по наркомании
Сдружение „SOS Детски селища България, ;
СНЦ „Асоциация Родители”, ;
Фондация „За нашите деца”, ;
Фондация „Асоциация Анимус”, ;
Институт за социални дейности и практики, ;
Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, ;
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ, ;
Български червен кръст, ;
Фондация „Сийдър”;, ;
Фондация „Приложни изследвания и комуникации, ;
Фондация „Бащи за отговорно родителство”;, ;
Сдружение „Дете и пространство", ;

Функции

Съветът е орган към Държавната агенция за закрила на детето с консултативни и координационни функции.

 Съветът:

§     консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето по Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето;

§     предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и съгласува финансовото им обезпечаване;

§     дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет;

§     подпомага сътрудничеството с юридическите лица с нестопанска цел за формиране и провеждане на държавната политика по закрила на детето;

§     осъществява наблюдение на изпълнението на национални, регионални и международни програми по закрилата на детето.

 

Акт за създаване

чл. 18 от Закона за закрила на детето

 

Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Постановление на Министерски съвет № 38/2001 г

Правилник за вътрешната организация на дейността

Приет с ПМС № 349 от 20.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 21 Юли 2009г., в съответствие с Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.)

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

График за редовните заседания на Националния съвет за закрила на детето през 2010 г

Протокол от заседание на НСЗД, проведено на 7.10.2010 г.

rezume_NSZD

posledno zasednie_NSZD1

резюме от протокола на заседанието на Националния съвет за закрила на детето, проведено на 11.02.2010 г.

Секретариат

 

Секретариат:

  • Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
  • Дирекция: "Държавната политика за детето", отдел "Координация, сътрудничество и програми"

Лице за контакти: Милена Дянкова

Телефон за контакти: 933 90 42

E-mail: mdiankova_icp@sacp.government.bg