Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за тристранно сътрудничество Национален съвет за тристранно сътрудничество

Председател/и

Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Заместник-председател/и

Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда "Подкрепа"
Цветан Симеонов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата

Членове

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
Пламен Димитров, представител на КНСБ
Иван Кокалов, представител на КНСБ
Чавдар Христов, представител на КНСБ
Димитър Манолов, представител на КТ "Подкрепа"
Иоанис Партениотис, представител на КТ "Подкрепа"
Радосвет Радев, представител на БСК
Димитър Бранков, представител на БСК
Васил Велев, представител на АИКБ
Кънчо Стойчев, представител на АИКБ
Кирил Домусчиев, представител на KРИБ
Румяна Георгиева, представител на КРИБ
Цветан Симеонов, представител на БТПП
Васил Тодоров, представител на БТПП
Гълъбин Гълъбов, представител на ССИ
Виолина Накова, представител на ССИ

Функции

Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:

  • трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

  • здравословните и безопасните условия на труд;

  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

  • общественото и здравното осигуряване;

  • доходите и жизненото равнище;

  • въпроси, свързани с бюджетната политика;

  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

Осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

Координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни.

 

 

Акт за създаване

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 30.05.2001 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г.

Секретариат

Секретар: Васка Шушнева

Секретариат: административна структура в Администрацията на Министерския съвет

Лице за контакт: Мариета Стоянова

Телефон за контакти: 940 20 32

E-mail:  Secretariat_NSTS@government.bg 

АРХИВ - 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 1 от 13 януари 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 2 от 18 януари 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 3 от 1 март 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 4 от 2 март 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 5 от 2 март 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 6 от 3 май 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 7 от 23 май 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 8 от 31 май 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 9 от 06 юни 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 10 от 12 юни 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 11 от 15 юни 2017

Заседание НСТС Протокол № 12 от 6 юли 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 13 от 12 юли 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 14 от 04 септември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 15 от 05 септември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 16 от 21 септември 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 17 от 28 септември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 18 от 27 септември 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 19 от 27 октомври 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 20 от 13 ноември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 21 от 29 ноември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 22 от 7 декември 2017 г.

Заседание НСТС Протокол № 23 от 12 декември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 24 от 19 декември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 25 от 19 декември 2017 г.

Съгласуван на подпис Протокол № 26 от 21 декември 2017 г.

АРХИВ - 2018 г.

Протокол № 2 от 07 март 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 3 от 30 март 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 5 от 27 април 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 6 от 29 май 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 7 от 05 юни 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 8 от 14 юни 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 9 от 22 юни 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 10 от 02 юли 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 12 от 05 юли 2018 г. съгласуван на подпис

Протокол № 13 от 10 юли 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 15 от 07 август 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 16 от 10 август 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 17 от 07 септември 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 21 от 31 октомври 2018г. съгласуван на подпис

Протокол № 22 от 16 ноември 2018 г. съгласуван на подпис

Заседание НСТС Протокол № 1 от 31 януари 2018 г.

Заседание НСТС Протокол № 4 от 24 април 2018г.

Заседание НСТС Протокол № 11 от 2 юли 2018г.

Заседание НСТС Протокол № 14 от 17 юли 2018г.

Заседание НСТС Протокол № 18 от 08 октомври 2018г.

Заседание НСТС Протокол № 19 от 16 октомври 2018 г.

Заседание НСТС Протокол № 20 от 26 октомври 2018 г.