Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за тристранно сътрудничество Национален съвет за тристранно сътрудничество

Председател/и

Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Заместник-председател/и

Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара
Пламен Димитров, президент на Конфедерация на независимите синдикати в България

Членове

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
Пламен Димитров, представител на КНСБ
Иван Кокалов, представител на КНСБ
Николай Ненчев, представител на КНСБ
Чавдар Христов, представител на КНСБ
Димитър Манолов, представител на КТ "Подкрепа"
Иоанис Партениотис, представител на КТ "Подкрепа"
Божидар Данев, представител на БСК
Димитър Бранков, представител на БСК
Васил Велев, представител на АИКБ
Кънчо Стойчев, представител на АИКБ
Кирил Домусчиев, представител на KРИБ
Румяна Георгиева, представител на КРИБ
Цветан Симеонов, представител на БТПП
Васил Тодоров, представител на БТПП
Мирослав Найденов, представител на ССИ
Гълъбин Гълъбов, представител на ССИ

Функции

Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:

  • трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

  • здравословните и безопасните условия на труд;

  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

  • общественото и здравното осигуряване;

  • доходите и жизненото равнище;

  • въпроси, свързани с бюджетната политика;

  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

Осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

Координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни.

 

 

Стратегически цели

Акт за създаване

Чл.3а от Кодекса на труда

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 30.05.2001 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г.

Работна програма

Секретариат

Секретар: Васка Шушнева

Секретариат: административна структура в Администрацията на Министерския съвет

Лице за контакт: Маруся Савова

Телефон за контакти: 940 20 32

E-mail:  Secretariat_NSTS@government.bg 

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

дневен ред и присъстващи на заседанието на 9 октомври 2012 г.

протокол № 12 от 9. октомври 2012 г.

стенограма от заседанието на НСТС - 9.10.2012 г.

протокол № 13 от 14.11.2012 г. на подпис

протокол № 13 от 14.11.2012 г. на подпис

План за мониторинг на изпълнението през 2012 г. на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030г.)

Отчет за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г.

Протокол № 14 от 26 ноември 2012 г.

Протокол № 15 от 3 декември 2012 г.

Протокол № 1 от 16 януари 2013 г.

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Doklad-МС

NSTS N 2`13 na podpis NSUT

Проект на Закон за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Протокол № 2 от 26 януари 2013 г.

Протокол № 84 от заседание на Националния съвет по условия на труд на 18 декември 2012 г.

Протокол № 3 от 28 януари 2013 г.

ДНЕВЕН РЕД - 22 ЮЛИ 2013

Възлагателни писма за свикване на заседанието

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

Писмо до председателя на НСТС и становище на БТПП

Становище на КНСБ

Стенограма от извънредното заседание

ДНЕВЕН РЕД - 15 АВГУСТ 2013 Г.

писмо за свикване на заседание на 15.08.2013 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Протокол от заседание на Комсията по бюджетна политика към НСТС - 13.08.2013 г.

Доклад относно приемане на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка

Становища на КП"Подкрепа" и БТПП по т.1 от дневния ред

Становище на КТ"Подкрепа" и БТПП по т.2 от дневния ред

Становище на БТПП по т.3 от дневния ред

Стенограма от заседанието на НСТС - 15.08.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД - 10 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44 внесен от народните представители Захари Димитров Георгиев, Корнелия Петрова Нинова и Жара Веселинова Пенева-Георгиева.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обн., ДВ, бр.49 от 2003 г.,изм. и доп., бр.52 от 2006 г., бр.22 от 2010 г., изм. с Решение № 12614 от 2010 г. на ВАС на РБ-бр.88 ....

Доклад на МТСП и МТИТС по проекта на постановление

Проект на постановление на Министерския съвет

Таблица- справка за предложения по проекта на ПМС

Оценка на въздействие

стенограма от заседанието на НСТС - 10.09.2013 г.

Протокол № 13 от 10 септември 2013 г.

Продължение на протокол № 13

Становища към протокол № 13

Становища

продължение - становища

Писмо за свикване на заседание на НСТС - 24 септември 2013 г.

Стенограма заседание - 24 септември 2013 г.

Протокол от заседание на Комсията по бюджетна политика към НСТС - 20.092013 г.

Становище на КНСБ

Становище на КТ"Подкрепа"

Становище на АИКБ

Становище на БСК

Становище на БТПП

Становища на КРИБ

Становище на КРИБ

Приложение 1,2 и 3 към становището на БСК

писмо за свикване на заседание на 2.10.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД - 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика, относно Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Доклад с протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство и проект на наредба

Проект на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Доклад и протокол от заседание на комисията от 26.09.2013 г. , относно проект на Приложение към чл.8 от проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.

Протокол № 14 от 24 септември 2013 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 2 октомври 2013 г.

Проткол от заседанието на НСНЗ - 20.09.2013

Протокол № 15 от 2 октомври 2013 г.

Становища към протокол № 15 от 2.10.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на 29.10.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД - 29 ОКТОМВРИ 2013 Г.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Приложение към проекта на закон

Приложение 3 към проекта на закон

Приложение 4 към проекта на закон

Приложение 5 към проекта на закон

Приложение 6 към проекта на закон

Приложение 7 към проекта на закон

Приложение 8 към проекта на закон

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.

Мотиви към проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.

Проект на Закон за държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Мотиви към проекта на Закон за бюджета на НЗОК

Проект на Закон за бюджета на НЗОК

Проект на Закон за измение на Кодекса за социално осигуряване, № 345-01-60, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители

Проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-28, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Стенографски запис от заседанието на НСТС - 29 октомври 2013 г.

Протокол № 19 от 29.10.2013 г.

Становища на КНСБ към протокол № 19 от 29.10.2013 г.

Приложение 1 Идеен проект на КНСБ за иновативни политики. Заетост в подкрепа на семействата с деца и/или зависими техни членове

Приложение 2 Идеен проект на КНСБ за бонове за предоставяне на услуги (БПУ)

Становища на КП"Подкрепа"

Становище на Българската стопанска камара

Становища на БТПП

Становище на Асоциацията на индустриалния капитал

Становища на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

Протокол № 20 от 1.11.2013 г.

Приложения към Протокол № 20 от 1.11.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на 3 декември 2013 г.

ДНЕВЕН РЕД - 3 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Мерки от Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест, по които не е постигнато единодушие в процедурата по междуведомственото съгласуване

към т.2

допълнение към т.2

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване, № 354-01-73,внесен от Емил Райнов и група народни представители

Стенографски запис от заседанието на НСТС - 3 декември 2013 г.

Протокол № 21 от 3 декември 2013 г.

Становища към Протокол № 21 от 3 декември 2013 г.

Протокол № 22 от 6 декември 2013 г.

Протокол от заседанието на Националния съвет за насърчаване на заетостта, проведено на 06.12.2013 г. (т.3 от дневния ред)

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

ДНЕВЕН РЕД - 17 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

Проект на Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложениие 6

Доклад от министъра на труда и социалната политика, относно Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

По т.2

По т.3

Стенограма заседание - 17 декември 2013 г.

Становища - синдикати

Становища - работодатели

Протокол № 22 от 6.12.2013 г. съгласуван на подпис

Становище на БСК по проекта на Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (ГМ)

Доклад от министъра на труда и социалната политика, относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален план за изпълнение на Еврпейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Доклад от Р.Янкова - зам.-министър на труда и социалната политика и председател на НСНЗ

Протокол от заседанието на НСНЗ от 6.12.2013 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Протокол № 23 от 12.12.2013 г. съгласуван на подпис

Предложение на КНСБ за допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка с предложуено ПМС за допълнение на наредбата

Доклад с протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство

Доклад от министъра на труда и социалната политика и проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

Протокол № 24 от 17 декември 2013 г.

Становища към Протокол № 24

Становища продължение

Писмо за свикване на заседание на 28.01.2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 354-01-99 внесен от Магдалена Ташева и група народни представители

Доклад и протокол от заседание на Комисията по трудово законодателство, 14.01.2014 г.

Становища на синдикалните и работодателските организации по проекта на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 354-01-99

Определяне на заместник-председател на НСТС за 2014 г. от квотата на работодателските организации

Стенограма заседание - 28 яунари 2014 г.

Протокол № 1 от 14 януари 2014 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 2 от 28 януари 2014 г. със становища на социалните партньори

Протокол № 3 от 31.01.2014 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 4 от 7.02.2014 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 5 от 21.02.2014 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на 24 февруари 2014 г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика и проект на Постановление за изм. и доп. на Наредбата зареда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Доклад от министъра на труда и социалната политика и проект на Постановление за изм. и доп. на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад с протокол от заседанието на комисията по осигурителни отношения, проведено на 31.01.2014 г.

Становище на БТПП по т.1 и т.2

Становище на КНСБ по т.1 и т.2

Стенограма от заседанието на НСТС - 24 февруари 2014 г.

Протокол № 7 от 18.03.2014 г.(съгласуван на подпис)

Протокол № 8 от 21.03.2014 г. (съгласуван на подпис)

Проект на протокол № 9 (съгласуван на подпис) от 4.04.2014 г.

Доклад от Росица Янкова - зам.-министър на труда и социалната политика и председател на НСНЗ

Протокол от заседанието на НСНЗ, проведено на 4.04.2014 г.

Доклад на министъра на труда и социалната политика, относно проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежка 2014-2020 г., приет с решение по т.26 от Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Писмо за свикване на заседание на 29.04.2014 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83/26.04.2010 г.

Предложения на КНСБ,КТ"Подкрепа", АИКБ, БСК,БТПП и КРИБ по изм. и доп. на Кодекса на труда

Стенографски запис от заседанието на НСТС - 29 април 2014 г.

Протокол № 10 от 29 април 2014 г.

Протокол № 11 от 30 април 2014 г. (съгласуван на подпис)

към протокол № 11

Доклад на министъра на труда и социалната политика, относно проект на РМС за приемане на актуализирана Национална програма по безопасност и здраве при работа 2013-2014 г.

Актуализирана национална програма по безопасност и здраве при работа 2013-2014 г.

Протокол № 12 от 14 май 2014 г. (съгласуван на подпис) за приемане промените в проекта на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

Писмо за свикване на заседание на 10 юни 2014 г.

т.1 и т.2 от дневния ред

Стенограма заседание - 10 юни 2014 г.

Протокол № 13 (съгласуван на подпис) от 9 юни 2014 г.

Протокол № 14 от 10 юни 2014 г.

Протокол № 15 от 13 юни 2014 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 16 от 17 юни 2014 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на 15 юли 2014 г.

т.1

т.2

Стенограма заседание 15 юли 2014 г.

Протокол № 17 от 15 юли 2014 г.

Становища към протокол № 17

писмо свикване на заседание на съвета на 4 септември 2014 г.

Т.3 от дневния ред - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с ПМС № 107 на Министерския съвет от 2003 г.

По т.1 от дневния ред

По т.2 от дневния ред

по т.3 - Протокол № 18 от 2 септември 2014 г. на НСТС (съгласуван на подпис)

Стенографски запис от заседанието на НСТС - 4 септември 2014 г.

Протокол № 19 от 4 септември 2014 г

ДНЕВЕН РЕД - 29 септември 2014 г.

Писмо за пренасрочване на заседание на НСТС

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за държавния бюджет на Р България за 2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.

Протокол от съвместното заседание на Комисията по бюджетна политика и Комисията по осигурителни отношения - 01.10.2014 г.

Стенограма заседание - 01.10.2014 г.

Протокол № 20 от 1 октомври 2014 г.

Протокол № 21 от 9 октомври 2014 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 22 от 14 октомври 2014 г.(съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на 28.11.2014 г.

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Проект на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Доклад относно проект на Консолидирания бюджет на ДОО за 2015 г.

Стенографски запис от заседанието на НСТС - 28.11.2014 г.

Протокол № 23 от 28 ноември 2014 г.

Протокол от заседание на Комисията по бюджетна политика - приложение към протокола

Писмени становища на КТ"Подкрепа", БСК и БТПП - приложение към протокола

Протокол № 24 от 16 декеври 2014 г. съгласуван на подпис

Приложения към Протокол № 24 от 16 декември 2014 г.

Протокол № 25 от 17 декември 2014 г.(съгласуван на подпис)

Протокол № 26 ат 22 декември 2014 г.(съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на НСТС на 19 февруари 2015 г. с дневен ред

Точка 1 от дневния ред

По точка 2 от дневния ред

Точка 3 от дневния ред

Точка 4 от дневния ред

Точка 5 от дневния ред

Точка 6 от дневния ред

Точка 7 от дневния ред

Точка 8 от дневния ред

Точка 9 от дневния ред

Точка 10 от дневния ред

Стенограма от заседанието на НСТС - 23 февруари

Протокол № 2 от 23 февруари 2015 г.

Становища по т.1 от дневния ред

Становища по т.2 от дневния ред

Становища о т.3 от дневния ред

Протокол № 3 от 24 февруари 2015 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание 12 май 2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса за социално осигуряване

Проект на ПМС за оптределяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на ПМС за изм. и доп. на нормативни актове на Министерския съвет

Становище на АИКБ по т.1

Писмо за пренасрочване на заседанието за 13 май 2015 г.

Становище на БТПП по т.2

Становища на КНСБ,БСК,БТПП,АИКБ и КРИБ по т.1 депозирани по време на заседанието

Становища на КНСБ, АИКБ, БСК,БТПП и КРИБ депозирани по време на заседанието

Стенограма от заседанието на НСТС - 13 май 2015

Протокол № 4 от 11 май 2015 г.(съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание - 26 май 2015 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

Постановление на Министерския съвет за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

Стенограма от заседанието на НСТС - 26 май 2015 г.

Протокол № 6 на НСТС от 26 май 2015 г.

Протокол № 7 на НСТС (съгласуван на подпис) от 15 май 2015 г.

Протокол № 5 от 13 май 2015 г.

Протокол № 8 от 10 юни 2015 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 9 от 24 юни 2015 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на 3 юли 2015 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 3 юли 2015 г.

Становища на КНСБ, КТ"Подкрепа", БТПП и КРИБ по т.1

Становища на КНСБ, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ по т.2

Протокол № 10 от 1 юли 2015 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 11 на НСТС от 3 юли 2015 г.

Протокол № 12 на НСТС от 7 юли (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на 5 август 2015 г.

т.1 от дневния ред - проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Становища на КНСБ, КТ"Подкрепа",БСК,БТПП и КРИБ

към становището на КТ"Подкрепа"

т.2 от дневния ред - Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Становища на КНСБ,КТ"Подкрепа", БТПП и КРИБ

Стенограма от заседанието на НСТС - 5 август 2015

Писмо за свикване на заседание на 25 август 2015 г.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служитеулите" и обмен на информация

Доклад, протокол и становище на АИКБ от заседанието на Комисията по осигурителни отношения, 17.08.2015 г.

Протокол № 14 от 5 август 2015 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 25 август 2015 г.

Протокол № 15 на НСТС от 25 август 2015 г.

Писмо за свикване на заседание на 29 септември 2015 г.

Писмо за включване на допълнителна точка в дневния ред

точка 1

Мотиви към закона

Точка 2

Протокол от заседание на комисията към т.2

т.3

към т.3

по т.3

доклад към т.3

ПМС към т.3

към т.3 Протокол от заседанието на НСНЗ

Становище на КТ"Подкрепа" по т.3

Протокол № 16 от 4 септември 2016 г. (съгласуван на подпис)

Стенограма от заседанието на НСТС - 29 септември 2015 г.

Протокол № 17 на НСТС от 29 септември 2015 г.

Становища на социалните партньори по т.1 към протокола

Становища на социалните партньори по т.2 към протокола

Становища на социалните партньори по т.3 към протокола

Писмо за свикване на заседание на 29 октомври 2015 г.

т. 1 Проект на Закон за държавния бюджет на Р България за 2016 г.

Мотиви към проекта на закон

т.2 Проект на Закон за ДОО 2016 г.

т.3 Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г.

т.4 Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за 2016 г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика, относно проекта на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за 2016 г.

Протокол № 18 от 16 октомври 2015 г. (съгласуван на подпис)

Стенограма от заседанието на НСТС - 29 октомври 2015 г.

Протокол № 19 от 29 октомври 2015 г.

Становища на социалните партньори към протокол № 19 от 29 октомври 2015 г.

продължение на становищета на социалните партньори към протокол № 19

Писмо за свикване на заседание на 14 декември 2015 г.

Протокол от заседанието на Националния съвет за насърчаване на заетостта, относно проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Протокол и доклад от заседанието на комисията - 28.10.2015 г.

Протокол със становища на социалните пратньори от заседанието на комисията , 30.11.2015 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 14 декември 2015 г.

Протокол № 20 от 14 декември 2015 г.

Становища на социалните партньори то т.1,т.2 и т.3

Протокол № 21 от 22 декември 2015 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 1 от 25 януари 2016 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 2 от 8 февруари 2016 г.(съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание - 22 февруари 2016 г.

Протокол № 3 от 22 февруари 2016 г.

Становища на социалните партньори по точките към протокола

Протокол № 4 от 22 февруари 2016 г. съгласуван на подпис

Протокол № 5от 25 февруари 2016 г. съгласуван на подпис

Протокол № 6 от 21 март 2016 г. съгласуван на подпис

Писмо за свикване на заседание - 11 април 2016 г.

т.1 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

т.2 Анализ от прилагането на разпоредбата на чл.114а от Кодекса на труда

Стенограма от заседанието на НСТС - 11 април 2016 г.

Протокол № 8 от 4 април 2016 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 7 на НСТС от 11 април 2016 г.

Протокол № 10 от 13 май 2016 г. (съгласуван на подпис)

становище на КНСБ към протокола

Протокол № 9 от 3 юни 2016 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 11 от 31 май 2016 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 12 на НСТС от 23 юни 2016 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 13 от 1 юли 2016 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание - 7 юли 2016 г.

т.1 проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 654-01-64, внесен от Румен Христов и група народни представители

т.2 Проект на ЗИД на КТ, № 654-01-72, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители

Стенограма от заседанието 7.07.2016 г.

Протокол № 14 от 7 юли 2016 г.

Протокол № 15 от 5 юли 2016 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание - 4 октомври 2016 г.

т.1 от дневния ред - протокол от заседанието на Комисията по бюджетна политика за обсъждане на проект на ЗИД за изм. и доп. на Закона за акцизите и данъчните складове

мотиви към проекта на ЗИД за изм. и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

т.2 от дневния ред - Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда

т. 3 от дневния ред - Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Стенограма от заседанието на НСТС - 4-10.2016 г.

Протокол № 17 на НСТС от 4 октомври 2016 г.

Протокол № 18 от 12 октомври 2016 г.( съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание - 28 октомври 2016

т.1 от дневния ред - Проект на Закон за държавния бюджет на Република България 2017 г.

към т.1

Протокол от заседанието на КБП и КОО - 27.10.2016 г.

т.2 от дневния ред - Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. с доклад и мотиви

т.3 Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г. с мотиви към него

т.4 Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса за социално осигуряване

към т.4 - Протокол от заседание на КОО и становища на ССИ, АИКБ и КТ"Подкрепа"

стенограма от заседаниеето на НСТС - 28 октомври 2016 г.

Протокол № 19 от 28 октомври 2016 г.

продължение на Протокол № 19 от 28 октомври 2016 г.

Становища към протокол № 19 от 28 октомври 2016 г.

Протокол № 20 от 14 ноември 2016 г.

Писмо за свикване на заседание - 13 януари 2017 г.

т.1 и т.2 от дневния ред на заседанието - Проект на ПМС за определяне линията на бедност за страната за 2017 г. и Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през 2017 г.

Протокол от заседанието на КДЖР със становище на БСК

Протокол № 1 от 13 януари 2017 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 13.01.2017 г.

Протокол № 7 на НСТС (съгласуван на подпис от 23 май 2017

Протокол № 8 от 31 май (съгласуван на подпис) 2017 г.

Протокол № 9 на НСТС от 6 юни 2017 г.

Стенограма от заседанието на НСТС - 6 юни 2017 г.

Протокол № 10 от 12 юни 2017 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 11 (съгласуван на подпис) от 15 юни 2017

Протокол № 12 на НСТС от 6 юли 2017 г.

Стенограма от заседанието на НСТС 6 юли 2017 г.

Протокол № 13 от 12 юли 2017 г. (съгласуван на подпис)

Протокол № 21 от 29 ноември 2017 г.

Протокол № 22 от 7 декември 2017 г.

Протокол № 24 от 19 декември 2017 г.

Протокол № 25 от 19 декември 2017 гл

Протокол № 26 от 21 декември 2017 г.

Протокол № 20 от 13 ноември 2017 г.

към протокол № 20 от 2017 г.

продължение към протокол № 20 от 2017 г.

Протокол № 2 от 18 януари 2017 г.

Протокол № 3 от 1 март 2017 г.

Протокол № 4 от 2 март 2017 г.

Протокол № 5 от 2 март 2017 г.

Протокол № 6 от 3 май 2017 г.

Доклад от Л.Лазаров - зам.-министър на труда и социалната политика и председател на НСНЗ

Доклад от Б.Петков - министър на труда и социалната политика, относно ПМС за одобряване на Проект на Закон за изм. и доп. на ЗТМТМ

Проект на Закон за изм и доп. на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Протокол от заседанието на Националния съвет за насърчаване на заетостта

Становище на АИКБ по проекта на закон

Становище на КТ"Подкрепа" по проекта на закон

Писмо да председателя на НСТС относно проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с ПМС № 226 на МС от 2003 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за трудовите и непосредствените свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с ПМС № 226 на МС от 2003 г.

Извлечение от протокол от подотраслов съвет за тристранно сътрудничество по воден транспорт при МТИТС

Писмо на БМФ

Становище по проекта на наредба

Становище на КРИБ по проекта на наредба

Протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство от 16.01.2018 г.

Становище на Българска дунавска камара, относно проекта на наредба

Стенограма от заседанието на НСТС - 31.01.2018 г.

Протокол № 1 от 31 януари 2018 г.

писмо относно уведомление за корекция на фактическа грашка в Протокол № 1 от 31 януари 2018 г.

Комисия по трудово законодателство

писмо за свикване на заседание на комисията на 22.08.2013 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44 внесен от народните представители Захари Димитров Георгиев, Корнелия Петрова Нинова и Жара Веселинова Пенева-Георгиева.

писмо за свикване на заседание на комисията на 11.09.2013 г.

Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка

Протокол с доклад от председателя от заседанието на комисията, проведено на 11.09.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на 8.10.2013 г.

Писмо от м-ра на труда и социалната политика

Проект на Закон за изм.и доп. на Кодекса на труда

продъление на проекта на закон

продължение на проекта на закон

Мотиви към проекта на закон

продължение на мотивите

Доклад и протокол от заседанието на 8.10.2013 г. и становища на КНСБ и БТПП по проекта на ЗИЗ на КТ

Псмо за свикване на заседание на 24.10.2013 г.

Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, изпратено за междуведомствено съгласуване

Мерки №№ 71,72,73,75,76 ат Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест

Протокол и доклад от заседанието на комисията, проведена на 24.10.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на комисията на 1.11.2013 г. и проект на Закон за изменение и допълнение на КТ № 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители

Доклад и протокол от заседание на комисията от 1.11.2013 г. със становище на КНСБ

Писмо за свикване на заседание на комисията на 04.12.2013 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда с мотиви към него

Писмо за заседание на комисията на 12 декември 2013 г. с проект на Постановление за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските и прект на доклад към него

Протокол от заседанието на Комисията по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Доклад с протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство, проведено на 14.01.2014 г.

Становища на КТ"Подкрепа", КНСБ, БСК,АИКБ и БТПП по проекта на Закон за изм. и доп. на КТ, №354-01-99 внесен от Магдалена Ташева и група народни представители

Писмо свикване на заседание на комисията на 26.02.2014 г.

Писмо от председателя на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание с предложение от г-н Петър Кънев, народен представител, относно гласуване на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21.01.2014 г.

Писмо от председателя на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание с проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 454-01-20, внесен от Милко Багдарасов и група народни представители на 14.02.2014 г.

Писмо от председателя на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание с предложение от г-н Георги Мърков, народен представител от ПГ на КБ и г-жа Светлана Ангелова, народен представител от ПГ на ГЕРБ относно второ гласуване на проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда

Писмо за свикване на заседание на 4.03.2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 454-01-28, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 20.02.2014 г.

Писмо за свикване на заседание на 11 март 2014 г.

Предложения на социалните партньори за промени в Кодекса на труда

Протокол с доклад от проведеното заседание на комисията на 26.02.2014 г.

Протест на КТ"Подкрепа" срещу предложенията на Петър Кънев по проекта на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда

Становище на КНСБ

Становище на АИКБ

Становище на КРИБ

Протокол и доклад от заседанието на комисията, проведено на 4.03. и становища на МФ и КНСБ по проекта на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда № 454-01-28, внесен от Волен Сидеров и група народни представители

Копия от писма на народните представители М.Багдасаров, П.Кънев и Г.Мърков, с които те се отказват от свои внесени законодателни предложения

Позиция на АИКБ, относно провените в Кодекса на труда

Протокол и доклад от заседание на комисията от 11.03.2014 г.

Протокол и доклад от заседание на комисията от 21.03.2014 г.

Доклад с протокол от заседание на комисията, проведено на 26.03.2014 г.

Протокол и доклад от заседание на комисията от 17 март 2014 г.

Протокол и доклад от заседание на комисията от 28 март 2014 г.

Предложения на Асоциация на организациите на българските работодатели за изменение и допълнение на трудовото законодателство

Писмо за свикване на заседание на 21 май 2014 г.

Протокол и доклад от заседание на комисията от 21.05.2014 г.

Протокол с доклад от проведеното заседание на комисията на 13 юни 2014 г.

Писмо за заседание на комисията на 3 юли 2014 г.

Законопроект за изм.и доп. на Закона за професионалното образование и обучение № 354-01-88, внесен от Валентина Богданова и гпупа народни представители

Доклади и протоколи от заседанията на комисията и от Националния консултативен съвет за прожесионална квалификация на работната сила

Писмо за свикване на заседание на комисията на 16.12.2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп., № 454-01-5, внесен от Волен Сидеров

Проект на Закон за изм. и доп., № 454-01-16, внесен от Волен Сидеров

Проект на Закон за изм. и доп., № 454-01-20, внесен от Волен Сидеров

Проект на Закон за изм. и доп., № 454-01-19, внесен от Волен Сидеров

Писмо за свикване на заседание на комисията на 19.01.2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за държавния служител с доклад на министъра на труда и социалната политика

Доклад и протокол от заседанието на комисията от 19.01.2015 г. със становищата на КНСБ, КТ"Подкрепа" и БТПП

Писмо за свикване на заседание на комисията на 16.02.2015 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Кънев и група народни представители

Писмо за свикване на заседание на комисията на 24.02.2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закотна за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители

Писмо на КНСБ до председателя на НСТС и министъра на правосъдието

Протокол и доклад от заседанието на комисията, 16.02.2015 г.

Становища на КНСБ и КТ"Подкрепа"

Становища на БТПП, КРИБ,БСК и АИКБ

Доклад и протокол със становища от заседанието на комисията, проведено на 24.02.2015 г.

Становище на КРИБ

становища на социалните партньори

Писмо за свикване на съвместно заседание с Комисията по осигурителни отношения на 11 май 2015 г.

Писмо за свикване на заседание на 7 юли 2015 г.

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от КТ пред инспекцията по труда

Писмо за свикване на заседание на 23 юли 2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за държавния служител с доклад от министъра на труда и социалната политика

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г. с доклад от министъра на труда и социалната политика

Протокол от заседание на комисията с доклад и становища на КТ"Подкрепа"

Писмо за свикване на заседание на 2 септември 2015 г.

Проект на Законв за изменение на Закона за държавния служител, № 554-01-148, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители

Протокол от заседание на комисията с доклад от председателя и становище на БТПП, проведено на 02.09.2015 г.

Писмо за свикване на заседание на 30 ноември 2015 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 554-01-180, внесен от Георги Кадиев

Доклад, протокол и становища на социалните партньори от заседанието на комисията

Писмо за свикване на заседание - 22 януари 2016 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Проект на Закон за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители

Писмо за свикване на заседание на 3 юни 2016 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на КТ, № 654-01-64, внесен от Румен Христов и група народни представители

Становище на КТ"Подкрепа"

Stanovishte_AIKB_ZID_KT_114a

Писмо за свикване на заседание на на 9 юни 2016 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 654-01-72, внесен от Корнелия нинова и група народни представители

Становище на КТ"Подкрепа" по проекта

Становище на АИКБ по проекта

Писмо за свикване на заседание на 9 септември 2016 г.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Доклад, протокол, становище на КНСБ и проект на Закон за изм.и доп. на Кодекса на труда и проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Писмо за свикване на заседание на 12.10.2016 г.

Комисия по доходи и жизнено равнище

заседание на 26.06.2013 г.писмо за свикване, доклад и протокол от председателя

Писмо за свикване на съвместно заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище и Комисията по осигурителни отношения

Приложение към чл.8 от проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.

Писмо за свикване на заседание на комисията на 14.10.2013 г.

Писмо от м-ра на труда и социалната политика

проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика относно проекта на ПМС

Протокол № 17 от 16.10.2013 (съгласуван на подпис) на НСТС

писмо за свикване на заседание на 17.10.2013 г.

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Проект на Протокол № 18 от 18.10.2013 г. (съгласуван на подпис)

Писмо за свикване на заседание на комисията на 23.10.20013 г.

Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната и доклад от министъра на труда и социалната политика

Писмо за свикване на заседание на комисията на 14.01.2014 г. с проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие по социална икономика за 2014-15 г.

Писмо за свикване на заседание на 21.02.2014 г.

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства с доклад от министъра

Доклад с протокол от заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище от 21 февруари 2014 г.

Писмо за свикване на заседание на18.03.2014г.

Доклад с протокол от заседание на комисията, проведено на 18.03.2014 г.

Писмо за свикване на заседание на 17 юни 2014 г.

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-07-5

Доклад от председателя на комисията с протокол от 9.10.2014 г.

Доклад и протокол от заседание на комисията от 11 декември 2014 г.

Писмо за свикване на заседание на 25 май 2015 г.

Проект на ПМС за определяне размери на минималната работна заплата за страната за 2015 г.

Писмо за свикване на заседание на 24 юни 2015 г.

Точка 1 от дневния ред

Точка 2 от дневния ред

Точка 3 от дневния ред

Писмо за свикване на заседание на 16 октомври 2015 г.

Проект на ПМС за определяе размера на линията на бедност за страната за 2016 г.

Писмо за свикване на заседание на 28 октомври 2015 г.

Доклад от Ивайло Калфин - зам.министър-председател и министър на труда

Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Писмо за свикване на заседание на 22 февруари 2016 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Писмо за свикване на заседание - 25 февруари 2016 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Писмо за свикване на заседание - 4 септември 2017 г.

Проект на Закон за възрастните хора, № 754-01-47, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители

Становище на МФ по проекта на Закон за възрастните хора, внесен за разглеждане в НС от народния представител г-жа Корнелия Нинова и група народни представители

Комисия по осигурителни отношения

заседание на 22.05.2013 г.писмо за свикване, доклад и протокол от председателя

Писмо за свикване на заседание на комисията на 8.10.218 г. и проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 354-01-60, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители

Протокол и доклад от заседанието на 4.10.2013 г.по проект на Закон за изменение на КСО№ 354-01-60, внесен от А.Мержданов и група народни представители

Писмо за свикване на заседание на 23.10.2013 г.

Проект на Закон за изменение на КСО, № 354-01-28,внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Мотиви към проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.

Протокол от заседанието на Комисията по осигурителни отношения - 23.10.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на 31 януари 2014 г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика

Проект на ПМС за изм.и доп. на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигураващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30 от 2000 г.

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на прожесионалните болести

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за внясане и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп.на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Доклад с проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху коит се правят осигурителни вноски, приета с ПМС № 263 от 1999 г.

Доклад с проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Писмо за свикване на заседание на 07.02.2014 г.

Доклад от министъра на труда и социалната политика и проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с ПМС № 362 от 2004 г.

Протокол от заседанието на комисията, проведено на 31.01.2014 г. с доклад от председателя

Проект на ПМС за изм. и доп.на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО с направените редакционни бележки в КОО

Доклад на министъра на труда и социалната политика, относно проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, с направените редакционни бележки в КОО

Становище на АИКБ по дневния ред на заседанието на КОО, проведено на 31.01.2014 г.

Протокол, доклад и становище на АИКБ от проведеното заседание на 7.02.2014 г.

Писмо за свикване на заседание на 12 март 2014 г.

Предложения на социалните партньори в областта на социалното осигуряване

Позиция на АИКБ за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство

Протокол и доклад от проведеното на 12.03.2014 г. заседание на комисията

Писмо за свикване на заседание на 8.04.2014 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.

Писмо за заседание на комисията на 24 април 2014 г.

Финансови ефекти върху приходите и разходите на ДОО по предложенията на социалните партньори, участници в НСТС

Предложения на КРИБ за промени в осигурителното законодателство, относно условията и реда за изплащане на пенсии на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд

Финансови ефекти върху приходите и разходите на ДОО по предложенията на социалните партньори, участници в НСТС - допълнителен материал

Протокол и доклад от заседанието на комисията на 8.04.2014 г.

Предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели за изменение и допълнение по отделни разпоредби на осигурителния режим

Писмо за свикване на заседание на 2 юни 2014 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на нормативни актове

Писмо за свикване на заседание на 9 юни 2014 г

Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-44,внесен от народните представители С.Танчев, Г.Марков и Р.Йончев

писмо за пренасрочване на заседание на НСТС

Писмо за свикване на заседание на комисията на 17.12.2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на КСО, № 454-01-43, внесен от Михаил Миков и група народни представители

Проект на Закон за изм. и доп. на КСО, № 454-01-33, внесен от Мустафа Карадайъ и Хасан Адемов

Проект на Закон за изм. и доп. на КСО, № 454-01-30, внесен от Мая Манолова и група народни представители

Проект на Закон за изм. и доп. на КСО, № 454-01-12, внесен от Волен Сидеров и група народни представители

Писмо за свикване на заседание на комисията на 06.02.2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за здравното осигуряване с мотиви и доклад от министъра на здравеопазването

Писмо за свикване на заседание на комисията на 25.02.2015 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ приета с ПМС № 119 от 2006 г.

Праотокол и доклад от председателя на Комисията по осигурителни отношения, 17.02.2015 г.

Писмо за свикване на съвместно заседание на комисията и Комисията по трудово законодателство на 11 май 2015 г.

Доклад, протокол и становища на КНСБ, КТ"Подкрепа" и АИКБ по т.1

Становище на КТ"Подкрепа" по т.2

писмо за свикване на заседание на Комисията на 1 юли 2015 г.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Доклад от Ивайло Калфин,зам.министър-председател и министър на труда,демографската и социалната политика

Писмо за свикване на заседание на 17 август 2015 г.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантиране вземания на работниците и служителите" и обмен на информация

Доклад, протокол и становище на АИКБ

Писмо за свикване на заседание - 30 октомври 2015 г.

Проект на Закон за допълнение на КСО, № 554-01-165, внесен от Драгомир Стойнев и група народни представители

Писмо за свикване на заседание - 22 декември 2015 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

Писмо за свикване на заседание - 8 февруари 2016

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Славов и група народни представители

Проект на Закон за допълнение на КСО, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители

Проекти за нормативни актове на Министерския съвет

Протокол от заседание на комисията от 8 февруари 2016 г.

Писмо за свикване на заседание на 3 юни 2016 г.

Проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Писмо за свикване на заседание на 23 юни 2016 г.

Проект на Постановление на изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Комисия по бюджетна политика

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Протокол от заседание на Комсията по бюджетна политика към НСТС - 13.08.2013 г.

писмо за свикване на заседание на комисията на 09.09.2013 г.

Протокол от съвместното заседание на Комсията по бюджетна политика и Комисията по осигурителни отношения към НСТС - 09.09.2013 г.

писмо за свикване на заседание на комисията на 20.09.2013 г.

Проект на Закон за изм.и доп. на данъчно-осигурителния кодекс с мотиви към него

Проект на Закон за изм.и доп. на Закона за данък върху добавената стойност с мотиви към него

Проект на Закон за изм.и доп. на Закона за корпоративното подоходно облагане с мотиви към него

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за данъците върху доходите на физическите лица с мотиви към него

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за местните данъци и такси с мотиви към него

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за акцизите и данъчните складове с мотиви към него

Проект на Закон за допълнение на Закона за счетоводството с мотиви към него

Писмо за свикване на заседание на 25 октомври .2013 г.

Проект на Закон за бюджета на НЗОК

Мотиви към проекта на Закон за бюджета на НЗОК

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Протокол от съвместното заседание на Комсията по бюджетна политика и Комисията по осигурителни отношения към НСТС - 25.10.2013 г.

Писмо за свикване на заседание на комисията на 28.11.2014 г.

Писмо за свикване на заседание на комисията на 24 септември 2015 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на Закона за корпоративното подоходно облагане

Мотиви към закона

Протокол от заседание на комисията от 24 септември 2015 г.

Писмо за свикване на заседание на 28 октомври 2015 г.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Мотиви към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. с мотиви към него

Проект на Закон за ДОО за 2016 г.

Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г.

Мотиви към проекта на закон за бюджета на НЗОК

Писмо за свикване на заседание - 27 октомври 2017 г.

Протокол от съвместното заседание с КОО за обсъждане на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. с мотиви към него и проект на Закон за държавното обществено осигуряване

Комисия по социални последици от преструктурирането и приватизацията

Работна група по въвеждане на електронна трудова книжка

Работна група по колективното трудово договаряне